Dziedzictwo kulturowe wsi opolskiej

Wykład Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Iwony Solisz, wygłoszony w ramach konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi woj. opolskiego i śląskiego – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. 7-8 czerwca 2013 r., Farska Stodoła w Biedrzychowicach [23min]

Zabudowa i osadnictwo wsi opolskiej sięga czasów średniowiecza. Jest bardzo dużo przykładów wsi, które zachowały swój układ ruralistyczny.

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Zabudowa wsi opolskiej jest zwarta, nie rozpadła się w chaotyczną strukturę (jak to się stało w ciągu ostatnich 100 lat w wielu wsiach). Iwona Solisz pokazała kilka elementów, tzw. wyróżników, charakterystycznych dla omawianego regionu.

Wsie województwa opolskiego posiadają bardzo bogaty zasób zabytków i dziedzictwa kulturowego. Zaliczyć do nich można zachowany historyczny układ przestrzenny, zabudowę zagrodową, charakterystyczną zabudowę pierzei ulic, historyczne obiekty i zespoły architektoniczne, detale i elementy regionalnego stylu architektonicznego, wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Wszystkie wymienione elementy przedstawione zostały  na przykładach, urozmaicając wykład prezentacją zdjęć.

Jako Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz opowiedziała też o prawnych aspektach ochrony dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej. Wymieniła i omówiła formy ochrony konserwatorskiej (m.in. wpis do rejestru, czy uznanie za pomnik historii). Według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami historyczny układ ruralistyczny to przestrzenne założenie wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg. Zgodnie z tą sama ustawą, za krajobraz kulturowy uznaje się przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze.

***

Ponad sto osób uczestniczyło w dwudniowej konferencji pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe wsi woj. opolskiego i śląskiego – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”w Farskiej Stodole w Biedrzychowicach w dniach 7-8 czerwca 2013 r.

Przedsięwzięcie zorganizowała Fundacja Wspomagania Wsi przy współpracy Wojewody Opolskiego. Celem spotkania w biedrzychowickiej Farskiej Stodole była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych woj. śląskiego i opolskiego, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności.

Więcej o konferencji znajduje się tutaj: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Zapraszamy także do zapoznania się z publikacją wydaną w 2011 roku przez Fundację Wspomagania Wsi. Książka „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje” opowiada głównie o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków.

Książka w formie e-book lub w pdf. dostępna jest tutaj: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.