O powodzi i nie tylko

Rozmowa Piotra Szczepańskiego z hydrotechnikiem – dr. Piotrem Kuźniarem w ramach cyklu #rozmowyWszechnicy 10 marca 2021 r. [1h 25min]

Czy powinniśmy bać się powodzi? Czy mamy wpływ na to co się wydarzy? Czy mamy proste narzędzia, jak się ustrzec skutków wezbrania? A może mnie to nie dotyczy?

Na te i inne pytania odpowie dr Piotr Kuźniar, hydrotechnik z Politechniki Warszawskiej.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

dr Piotr Kuźniar – Absolwent studiów na Wydziale ISiW z dyplomem mgra inż. w specjalności Inżynieria Wodna, który uzyskał w 1979 i również w tym roku rozpoczął swoją pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, Zakładzie Budownictwa Wodnego, Zespole Dróg Wodnych i Regulacji Rzek na stanowisku konstruktora, a następnie asystenta i starszego asystenta. W 1985 rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność Metody Numeryczne. Absolutorium po XI semestrze studiów uzyskał w 1989 r. W 1990 r. obronił pracę doktorską p.t. „Numeryczna symulacja przepływu wody na zestopniowanym odcinku rzeki – model dwuwymiarowy” z wyróżnieniem i został zatrudniony na stanowisku konstruktora. Od 1994 r. prowadził badania Wisły Środkowej na odcinku od Zawichostu do Płocka, obejmujące zagadnienia hydrauliki i hydrodynamiki koryt rzecznych oraz ochrony przeciwpowodziowej. W 1996 r. został powołany w skład Sekcji Fizyki Wody Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W okresie 1997 – 2000 występował, jako biegły sądowy w sprawach dotyczących skutków powodzi na Odrze i Wiśle. W okresie 1998 – 2000 opracował projekt zabudowy koryta Wisły – wariant II wraz z elementami systemu ochrony przeciwpowodziowej w ramach „Koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania doliny i regulacji Wisły – odcinek puławski od ujścia Sanny do ujścia Pilicy (km 295,2 – km 456,8)”. W roku akademickim 2000/2001 ukończył Studium Systemów Informacji Geograficznej w Zakładzie Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Od 2001 r. do 2005 r. pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego ds. Naukowych, od 2005 r. do 2007 r. – obowiązki Dyrektora Instytutu. W 2005 r. otrzymał uprawnienia Ministra Środowiska do wykonywania dokumentacji hydrologicznych. Od 2011 zajmuje stanowisko docenta. Prowadzi pracę dydaktyczną i naukową oraz działalność ekspercką w dziedzinie hydrauliki i hydrodynamiki koryt rzecznych. Promotor ok. 70. prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Autor lub współautor ok. 200. publikacji, opracowań i sprawozdań naukowych, ekspertyz, koncepcji i projektów.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.