Uwarunkowania społeczno-edukacyjne biografii młodych mieszkańców wsi

Referat dr Jarosława Domalewskiego wygłoszony został podczas konferencji pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji”. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 26 listopada 2012 r [17min]

W swoim wystąpieniu dr Jarosław Domalewski z Zakładu Socjologii Młodzieży i Edukacji Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprezentował wyniki badań dotyczących uwarunkowań społeczno-edukacyjnych w biografiach młodych mieszkańów wsi.

Dr Domalewski podzielił uwarunkowania wpływające m.in. na wybór drogi edukacyjnej młodych ludzi na wsi na cztery grupy – uwarunkowania środowiskowe, społeczne, edukacyjne i demograficzne. Wegług niego zmiany strukturalne szkolnictwa śrdeniego, wzrost liczby szkół wyższych i niż demograficzny przyczyniły się do tego, że wykształcenie średnie i wyższe jest w chwili obecnej w pełni dostępne dla młodzieży wiejskiej. Na przestrzeni analizowanych przez dr Domalewskiego blisko dziesięciu lat można zaobserwować systematyczny wzrost poziomu wykształcenia rodziców wiejskich gimnazajlistów. Zmiana ta dotyczy jednak głównie środowisk podmiejskich.
 
Wyniki badań wskazują, że pod koniec pierwszej dekady XXI wieku plany edukacyjne wiejskich gimnazjalistow uległy stabilizacji. Ponad połowa badanych zamierza podjąć naukę w szkołach średnich zawodowych, a co trzeci w liceach ogółnokształcących.
 
„Za pozornie niewielkimi zmianami jakie dokonały sie w analizowanym okresie w sferze aspiracji edukacyjnych wiejskich gimnazjalistów, kryją się znaczące zmiany w obrębie poszczególnych środowisk wiejskich – w gminach podmiejskich można zaobserwować wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży przy jednoczesnym ich spadku w gminach o niekorzystnhych charakterystykach rozwojowych”
 

***
 
Konferencja pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji” podsumowała czteroletni plan badawczy prowadzony przez pracowników Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w latach 2009-2012. Wyniki badań dostępne są w trzech publikachach. Więcej na stronie www.irwirpan.waw.pl
 
 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Seminaria IRWiR PAN

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.