Bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Referat dr Iwony Nurzyńskiej wygłoszony został podczas konferencji pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji”. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 26 listopada 2012 r. [34min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

W swoim referacie dr Iwona Nurzyńska (z Zakładu Ekonomii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) przedstawiła wyniki badań dotyczących instytucjonalnych barier rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Według badań dr Nurzyńskiej podstawowymi barierami instytucjonalnymi rozwoju przedsiębiorczościskomplikowane przepisy prawne, niedostosowanie ich do realiów małych i mikro firm, które dominują na terenach wiejskich, przeregulowanie gospodarki, brak systemu edukacji promującego postawy „przedsiębiorcze” i wiedzę ekonomiczną, brak zaufania między instytucjami samorządu lokalnego, czy pomiędzy przedsiębiorstwami, brak wzorców i postaw przedsiębiorczych.

Wśród słabych stron przedsiębiorczości na wsi zostały wymienione: niedostateczny popyt związany z niskimi dochodami mieszkańców terenów wiejskich, trudniejszy dostęp do docelowego odbiorcy usług i produktów, relatywnie niskie kwalifikacje mieszkańców wsi oraz ograniczony dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, gorzej rozwinięta infrastruktura, utrudniony dostęp do usług finansowych, do szkoleń oraz doradztwa na rzecz przedsiębiorczości, brak tradycji zachowań przedsiębiorczych w społeczności lokalnej i najbliższej rodzinie.

Za mocne strony przedsiębiorczości na wsi uznane zostały: bliskość naturalnych zasobów dla rozwoju drobnego przetwórstwa, niższe koszty działalności, łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych i możliwość uruchomienia działalności uciążliwej dla ludności, specyficzne więzi i nieformalne relacje międzyludzkie, indywidualizacja problemów i przyjazny stosunek urzędników, istnienie dedykowanych programów pomocy publicznej.

W ramach podsumowania dr Nurzyńska wymieniła listę zmian niezbędnych do poprawienia sytuacji i rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Według niej konieczne jest uproszczenie przepisów prawa i dostosowanie ich do skali działania oraz potrzeb małych i mikro przedsiębiorców. Ponadto stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i uruchomienie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych promocji i wsparcia przedsiębiorczości. Do tego pomogłoby ułatwienie dostępu do kapitału na zakładanie i rozwój przedsiębiorczości na wsi. Modyfikacja systemów nauczania, promowanie, wspieranie postaw i działań przedsiębiorczych dałyby szansę młodemu pokoleniu na łatwiejszy start.

Komentarz do referatu wygłosił prof. Marek Kłodziński – Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

**

Konferencja pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji” podsumowała czteroletni plan badawczy prowadzony przez pracowników Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w latach 2009-2012. Wyniki badań dostępne są w trzech publikachach. Więcej na stronie www.irwirpan.waw.pl.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.