Jak edukować dla czystego powietrza i dobrego klimatu?

Wykład dr Anny Batorczak, Kawiarnia Naukowa 1a, 14 lutego 2019

Przyjęta w 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucja Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 określa plan działań na rzecz ludzi, naszej planety i powszechnego dobrobytu. Definiuje ona 17 celów, które ludzkość powinna osiągnąć do 2030 roku. Dr Anna Batorczak mówiła w Kawiarni Naukowej 1a jak edukować o dwóch z nich: działaniach na rzecz klimatu oraz czystej i dostępnej energii.

Jednym z celów określonych w wymienionej rezolucji ONZ jest zapewnienie edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie. Jedno z zadań prowadzących do osiągnięcia tego celu zostało zdefiniowane w sposób następujący:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Podczas spotkania prelegentka mówiła o przyczynach uchwalenia dokumentu oraz przedstawiła inicjatywy mające na celu edukowanie o określonych w niej celach nr 7 i 13: czystej i dostępnej energii oraz działaniach na rzecz klimatu. Wskazała również, co każdy może zrobić indywidualnie, aby pomóc te cele osiągnąć.

Organizator wykładu:

Kawiarnia Naukowa 1a, logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.